راهنمای سیم بندی سری چشمی دزدگیر اماکن

در تصویر زیر نمونه سیم بندی سری چشمی های بر روی زون 1 و سیم بندی مستقل چشمی سوم بر روی زون 3 نمایش داده شده است،برای سری کردن چشمی های بیستر بر روی یک زون به همانند سیم بندی زیر چشمی های بیشتر رااضافه می نماییم.بهتر است چشمی ها بر روی زون ها تقسیم شوند.