راهنمای ست کردن چشم بیسیم به دزدگیر

طریقه افزودن چشمی بیسیم دزدگیر اماکن به دستگاه مرکزی F7 و F6
جهت ست کردن چشمی بیسیم ابتدا باید جامپر های داخل چشمی را به طور صحیح طبق دستور زیر ست نماییم.

افزودن چشمی  ،مگنت بیسیم به زون یک:

جهت کد دهی مگنت روی زون 1 جاپر شماره D1 را روی LN قرار داده و جامپر های A0 تا A7 را به صورت دلخواه بچینید و باطری را در جای خود قرار داده و فیوز AUX را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید،سپس مگنت یا چشمی را تحریک نمایید.دزدگیر یک بیپ ممتند میزند در این حالت مگنت کد گرفته و میتوانید آن را نصب نمایید.جهت اضافه نمودن مگنت فقط لازم است جامپر چشمی یا مگنت را مطابق مگنت ست شده قبلی تنظیم نمایید.

 

اضافه کردن چشمی یا مگنت بیسیم به زون 2:

جهت کد دهی مگنت یا چشمی روی زون 2 جامپر شماره  D0 تا D3 را خالی کرده و جامپر های A0 تا A7 را به صورت دلخواه بچینید و باطری را در جای خود قرار داده و فیوز AUX را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید،سپس مگنت یا چشمی را تحریک نمایید.دزدگیر یک بیپ ممتند میزند در این حالت مگنت کد گرفته و میتوانید آن را نصب نمایید.جهت اضافه نمودن مگنت فقط لازم است جامپر چشمی یا مگنت را مطابق مگنت ست شده قبلی تنظیم نمایید.

اضافه کردن چشمی یا مگنت بیسیم یا دتکتور دود به زون 4:

جهت کد دهی مگنت روی زون 4 جامپر شماره  D0 را روی HN و  D3 را روی LN و جامپر های A0 تا A7 را به صورت دلخواه بچینید و باطری را در جای خود قرار داده و فیوز AUX را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید،سپس مگنت یا چشمی یا دتکتور دود را تحریک نمایید.دزدگیر یک بیپ ممتند میزند در این حالت مگنت کد گرفته و میتوانید آن را نصب نمایید.جهت اضافه نمودن مگنت فقط لازم است جامپر چشمی یا مگنت را مطابق مگنت ست شده قبلی تنظیم نمایید.

توجه:در صورتی که دتکتور دود بر روی زون 4 ست کرده اید حتما تنظیمات زون 4 را روی سیستم 24 ساعته قرار دهید تا در زمان قعال نبودن دزدگیر هم سیستم اعلام حریق فعال باشد.