چرا در زمان فعال و غیر فعال کردن دزدگیر صدایی از آژیر نمی آید؟

دستگاه های فایروال قابلیت تنظیم فعال و غیر فعال کردن تک آژیر جهت اعلام فعال و یا غیر فعال شدن دزدگیر را دارا می باشند،در صورتی که در زمان فشردن دکمه فعال و یا غیر فعال ریموت صدای آژیر نمی آید در دفترچه راهنما به دنبال تنظیمات مربوط به تک آژیر باشید.