فیلم آموزشی ست کردن ریموت برای زون خاصی از دزدگیر F9 و F10

در برخی از پروژه های حفاظتی نیاز میشوند که محل نصب را به دو بخش مستقل تقسیم کرد ،در اینصورت باید ریموت هایی برای بخش یک (زون 1 و زون 2) و  ریموت هایی بخش دو (زون 3 و زون 4) ست کنید

در این ویدئو سعی شده که نحوه ست کردن ریموت برای زون های مختلف دستگاه را آموزش دهیم.